نگارش تحلیل فیلم | درس سی‌اُم(پایانی): بازنگری و بازخوانی

آیا نحوه بیان نظرتان هنوز هم متناسب با مطلبی است که نوشته‌اید؟ بررسی کنید و ببینید که آیا بیشتر به بحث در مورد فرضیه‌تان و گسترش آن پرداخته‌اید یا آن‌که صرفاً آن را بیان کرده‌اید؟ برای هر نوع تغییر، حذف و اضافه کردن بخش‌های کوچک و بزرگ به مقاله در جهت ارتقای بحث و سبک آن، آماده‌ باشید.

نوشته نگارش تحلیل فیلم | درس سی‌اُم(پایانی): بازنگری و بازخوانی اولین بار در مدرسه هنر و رسانه آینه پدیدار شد.